Združenie
 

Ako sa stať členom?

Členstvo v Združení je dobrovoľné a vzniká rozhodnutím o prijatí uchádzača valným zhromaždením Združenia.

Nový uchádzač o členstvo zašle žiadosť vo forme:

  1. vyplneného a podpísaného registračného listu (36,00 kB)
  2. s výpisom z obchodného registra nie starším ako jeden mesiac

na prerokovanie v prezídiu Združenia.

Prezídium Združenia predkladá žiadosť uchádzača so svojím stanoviskom na schválenie valnému zhromaždeniu. Valné zhromaždenie zasadá spravidla jedenkrát ročne, a to v mesiacoch apríl resp. máj. Do rozhodnutia valného zhromaždenia o prijatí uchádzača za riadneho člena môže dozorná rada na návrh prezídia rozhodnúť o prijatí uchádzača za asociovaného člena. Po zaplatení alikvotnej čiastky ročného členského príspevku má asociovaný člen rovnaké práva ako riadny člen Združenia okrem práva hlasovať na valnom zhromaždení.

V súlade so stanovami Združenia je základný ročný členský príspevok vo výške 1 000 EUR splatný jednorázovo na základe faktúry do konca mesiaca marec za bežný kalendárny rok. Výška základného členského príspevku pre vysoké školy a akadémie je 33 EUR. V prípade rozhodnutia dozornej rady o prijatí asociovaného člena je takýto člen povinný uhradiť faktúru vo výške pomerného podielu ročného členského príspevku podľa skutočného obdobia asociovaného členstva.