Vláda schválila hornú hranicu poplatkov za licencie

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky dlhodobo poukazovalo na neadekvátnu výšku správnych poplatkov za licencie na vývoz a dovoz výrobkov obranného priemyslu. Z iniciatívy ZBOP SR bol do návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia tzv. KILEČKA 2 zapracovaný návrh na zastropovanie hornej hranice poplatkov za licencie. V tejto súvislosti ZBOP...

Vyhlásenie ZBOP SR k súčasnej politicko-bezpečnostnej situácii v Európe

Na dnešnom rokovaní prezídium Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky jednohlasne prijalo stanovisko k súčasnej politicko-bezpečnostnej situácii v Európe: “Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky vychádzajúc zo stanov združenia, zabezpečuje svoju činnosť v súlade s platnými právnymi normami Slovenskej republiky, pri rešpektovaní bezpečnostnej politiky a obrannej stratégie Slovenskej republiky. Združenie bezpečnostného...