1. 12. 2019

Dôležité informácie o novinkách v licenčnom konaní

Vážení konatelia spoločností,

v januári 2020 spustí MH SR do prevádzky informačný systém „Licenčné konanie“, ktorý bude slúžiť na elektronické podávanie a spracovanie žiadostí (a iných podaní) realizovaných v zmysle zákona  NR SR č. 392/2011 Z.z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu …. v znení jeho neskorších zmien a doplnení.

Informačný systém „Licenčné konanie“ (ďalej len „IS“):

  • zabezpečuje efektívne spracovávanie informácií v oblasti agendy výrobkov obranného priemyslu vzhľadom na aktuálny vývoj medzinárodnej bezpečnostnej situácie a vyplývajúcich legitímnych požiadaviek národných partnerov a členských krajín EÚ,
  • zefektívňuje agendu útvaru odboru výkonu obchodných opatrení (OVOO) MH SR v oblasti kontrolných režimov a poskytuje efektívny spôsob komunikácie medzi zamestnancami rezortu MH SR (OVOO) a podnikateľskými subjektami pôsobiacimi v oblasti obchodovania s výrobkami obranného priemyslu prostredníctvom online portálu ,
  • napĺňa záväzky SR vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov a zmlúv ktorými je SR viazaná.

IS „Licenčné konanie“ bude vzhľadom na citlivosť údajov, ktoré v ňom budú spracúvané, certifikovaný Národným bezpečnostným úradom a prevádzkovaný na režimovom pracovisku MH SR pod stupňom utajenia „Vyhradené“.

Základným predpokladom pre úspešné používanie tohto informačného systému zo strany oprávnených osôb (držiteľov povolení na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu) je získanie tzv.  bezpečnostných tokenov pre potreby autentizácie a elektronického podpisovania používateľov IS.  Pod pojmom bezpečnostný token sa rozumie 1 ks čipovej karty s autentizačným a podpisovacím (kvalifikovaným mandátnym) certifikátom pre potreby autentizácie a elektronického podpisovania používateľov IS.

Bezodplatné vydávanie bezpečnostných tokenov bude prebiehať na pracovisku MH SR, Votrubova 1, Bratislava (4.poschodie, miestnosť č.525 ) od 9.12.2019 v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 15.00 hod..

Bezpečnostný token (ďalej len „BT“) bude bezodplatne vydávaný jednému konateľovi spoločnosti a jednému zodpovednému zástupcovispoločnosti ustanovenému v povolení na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu. Za účelom vydania BT je nevyhnutné, aby sa oprávnená osoba dostavila osobne na vyššie uvedené pracovisko a na mieste sa  preukázala platným dokladom  totožnosti (OP alebo pas) a ďalším dokladom preukazujúcim (vodičský preukaz, preukaz poistenca a pod.).

Z dôvodu potreby plynulého spracúvania vstupných dát potrebných na vydanie BT je žiadúce, aby si oprávnené osoby rezervovali termínna tzv. rezervačnom termináli. Takýmto postupom predídeme zbytočnej koncentrácii žiadateľov v jednom časovom intervale v už i tak stiesnených priestorov vyhradených pre návštevníkov MH SR, pracovisko Votrubova.  

Pre rezervačný terminál použite prosím nasledujúci link:

http://licencie.reservanto.sk/

Užívateľskú príručku k IS zverejníme na webovom sídle MH SR a bude do konca roka 2019 Vám zaslaná aj v e-mailovej správe.

Pre bezproblémový prechod na elektronické licenčné konanie, prosím, sledujte priebežne pokyny na  webovej stránke MH SR.