20. 1. 2012

Pomoc zo štrukturálnych fondov

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) ako implementačná agentúra Ministerstva hospodárstva SR administruje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré sú určené pre podnikateľov a verejný sektor.

Úlohou SIEA je v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (2007-2013) implementovať podporné opatrenia  zamerané aj  na účasť slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách.

S platnosťou od 31. decembra 2011 administruje SIEA aj výzvy zamerané na podporu spoločných služieb pre podnikateľov, ktoré dovtedy patrili do pôsobnosti Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).  Na stránke  http://www.siea.sk/strukturalne-fondy/ by mala byť do konca mesiaca január 2012 zverejnená výzva na predkladanie projektov na podporu účasti slovenských firiem na výstavách a veľtrhoch z prostriedkov EÚ.