4. 9. 2017

Rozhovor s prezidentom ZBOP pre server aktuality.sk

Slováci vedia vyrobiť vlastné obrnené vozidlá

rozhovor s prezidentom Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky Tiborom Strakom. Rozhovor bol publikovaný 28.8.2017 a úplnú verziu nájdete tu: https://www.aktuality.sk/clanok/516469/fico-chce-europske-obrnene-auta-slovaci-ich-vedia-vyrobit-sami/

 

Kontaktovalo už MO SR vaše združenie alebo priamo slovenských producentov, ako ich zapojí do dodávky týchto vozidiel?

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu SR (ZBOP) dlhodobo priebežne komunikuje s rezortom obrany o možnostiach dodávok techniky pre potreby armády z domácej produkcie. Podpora slovenských výrobcov obrannej techniky formou intenzívnejšieho zapájania sa do dodávateľských reťazcov pre domáce ozbrojené sily je jedným z prioritných poslaní nášho združenia.

Do úvahy treba brať fakt, že efekt realizácie takýchto dodávok nie je len v merateľnom ekonomickom vyjadrení, ale zavedenie do výzbroje a používanie slovenskej obrannej techniky v domácich ozbrojených silách je dôležitou a často nenahraditeľnou referenciou pre dodávky do armád iných krajín.

Pokiaľ ide o avizovaný nákup obrnených vozidiel, uznesenie vlády zo dňa 17. mája 2017, ktoré uložilo ministrovi obrany povinnosť predložiť̌ návrh realizácie dodávok týchto vozidiel s dôrazom na využitie slovenského obranného priemyslu ale veľmi vítame.

ZBOP deklarovalo pripravenosť domáceho obranného priemyslu aktívne sa podieľať na týchto dodávkach. Členské spoločnosti ZBOP disponujú kvalitným a overeným výrobným potenciálom a sú schopné zabezpečiť celý životný cyklus týchto vozidiel.

Vzhľadom k tomu, že stále prebieha proces prípravy celého projektu a konkrétne výstupy ešte neboli zverejnené, nemáme žiadne iné informácie o mechanizme dodávok okrem tých, ktoré boli už publikované. Vychádzame z toho, že finálne rozhodnutie o dodávateľovi resp. dodávateľoch bude v súlade s programovým vyhlásením vlády, v ktorom sa vláda zaviazala podporovať domáci obranný priemysel.

Mohli by slovenskí výrobcovia ponúknuť vlastné auto, alebo by išlo skôr o subdodávky pre niektorú väčšiu zahraničnú zbrojovku?

Členské spoločnosti ZBOP sú reálne schopné dodávať vozidlá z vlastnej výroby. Technická a technologická úroveň našich výrobcov to umožňuje.

Obrnené vozidlá, ktoré majú byť súčasťou moderných ozbrojených síl, musia spĺňať veľmi prísne kritériá a zároveň musia byť špičkovo vybavené najmodernejšou technikou.

Slovenskí výrobcovia sú schopní ponúknuť vlastné vozidlá, či už 8×8 alebo 4×4, vyrábané výlučne na Slovensku. Tým, že by štát obstaral slovenské vozidlá, by nezískali ozbrojené sily len kvalitný, moderný výrobok, ale štát by získal aj:
1. mnoho nových domácich pracovných miest, vytvorených priamo vo výrobe
týchto vozidiel, ako aj u ostatných subdodávateľov

2. výrobcova slovenskej obrannej techniky si vedia zabezpečiť vlastný výskum a vývoj nielen rozhodujúcich komponentov pre bojové obrnené/viacúčelové
taktické vozidlá, ale aj celého vozidla
3. lacnejšiu prevádzku a údržbu vojenskej techniky – údržba a prevádzka takejto kolesovej techniky počas doby jej životnosti stojí zvyčajne dva a pol násobok jej obstarávacej ceny. Ak by sa štát rozhodol obstarať̌ slovenské vozidlo, získal by prirodzene lacnejšiu a pružnejšiu údržbu a nižšie náklady na prevádzku.

Za zmienku stojí aj skutočnosť, že pre domácich výrobcov je to vec národnej hrdosti a prestíže. Slovenskí výrobcovia sú preto ochotní poskytnúť̌ súčinnosť̌, o ktorej môže štát v prípade voľby zahraničného výrobku len snívať̌

4. vo forme daní a odvodov – čiastka, ktorú domáci výrobcovia štátu odvedú vo forme daní a odvodov nie je pri objeme kontraktu vôbec zanedbateľná

5. vo forme garancie dostupnosti náhradných dielov a opráv v krízových situáciách – ministerstvo obrany v dokumente „Zabezpečenie projektov BOV 8×8 a BOV/VTV 4×4“ podmieňuje účasť̌ vo verejnom obstarávaní zaručením dodávok náhradných dielov a poskytovaním opráv v krízových a mimoriadnych situáciách. V čase mieru je dávať̌ takéto záruky pre akéhokoľvek výrobcu s vidinou získania kontraktu jednoduché.

Je ale na mieste spýtať̌ sa, v akom rozsahu by si zahraničný výrobca v krízovej alebo mimoriadnej situácii v ktorej sa by ocitla i jeho krajina, zachoval. Môžeme predpokladať̌, že každému zahraničnému výrobcovi bude v mimoriadnej situácii prednejšia jeho vlasť̌ a nie Slovenská republika ktorej sa s vidinou získania kontraktu zaviazal v čase núdze dodávať̌ náhradné diely. Opak je pravdou pre slovenských výrobcov. Tak ako dodávať̌ techniku pre slovenské Ozbrojené sily je aj poskytnúť̌ slovenským Ozbrojeným silám pomoc v časoch núdze vecou ich národnej hrdosti.

Ktoré komponenty by mohli dodať slovenské firmy?

Slovenské spoločnosti obranného priemyslu sú schopné dodať̌ i tie najpodstatnejšie komponenty pre bojové obrnené/viacúčelové taktické vozidlá, ako sú podvozok, zbraňové veže a systémy, munícia, špeciálne nadstavby, komunikačné systémy, optoelektronické prístroje, zameriavače a množstvo ďalších komponentov, ako napr. špeciálnu kabeláž.

Určite nechceme ísť̌ cestou, kde by síce zmluvu na dodanie vozidiel získala slovenská spoločnosť̌, ale všetky komponenty by boli zahranične a takýto kontrakt by mal pre slovenský obranný priemysel takmer nulovú hodnotu. Máme kapacity na servis a dodávky náhradných dielov počas celej životnosti vozidiel.

Dodávky techniky v uvažovaných objemoch a časových horizontoch a služby, spojené so životným cyklom, môžu dať dlhodobú prácu hneď viacerým slovenským výrobcom, čo sa pozitívne prejaví v udržaní a raste zamestnanosti, návratnosti vložených finančných prostriedkov v podobe rastu investícií, spotreby a daňových príjmov štátu. Nie nevýznamným efektom takýchto dodávok je aj udržiavanie strategických domácich výrobných kapacít pre krízové situácie, na ktoré musí byť zodpovedná krajina
v každom čase pripravená.

Kontaktovali zahraničné zbrojovky vašich členov s ponukou, aby na ich vozidlá dodali nejaké komponenty? Ktoré?
Členovia ZBOP bežne spolupracujú so zahraničnými zbrojovkami, dodávali a dodávajú im komponenty na celý rad iných projektov. Obchodné vzťahy medzi výrobcami sú v ich vlastnej kompetencii, do toho ZBOP nemôže vstupovať. Špecifický charakter dodávok obrannej techniky vyžaduje citlivé narábanie s informáciami, aj pokiaľ ide o rokovania o subdodávkach vo fáze ešte pred predkladaním ponúk.

Opakujem však, že dodávky obrnených vozidiel sú veľkou príležitosťou pre domáci obranný priemysel a ten je na túto výzvu pripravený.