6. 9. 2012

Schválené oficiálne účasti SR na veľtrhoch v roku 2013

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu SR v rámci svojej pôsobnosti v oblasti propagácie svojich členov a podpory nadväzovania kontaktov v medzinárodnom prostredí presadzuje zaradenie veľtrhov so zameraním na obrannú a bezpečnostnú techniku do zoznamu oficiálnych účastí SR. Zaradenie veľtrhu do oficiálnych účastí  znamená, že MH SR uhradí z vlastných  zdrojov náklady na prenájom plochy a náklady na realizáciu stánku so základným vnútorným vybavením.

Pre rok 2013 boli schválené nasledujúce veľtrhy:

IDEX Abu Dhabi  (Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty),   17. – 21. 2. 2013, plocha 50 m2

LAAD Defence & Security  (Rio de Janeiro, Brazília),  9. – 12.  4.  2013, plocha 30 m2

DSEI Londýn (Londýn, Veľká Británia),  10. – 13. 9. 2013,  plocha 30 m2

Záujemcovia o účasť v spoločných expozíciách sa môžu predbežne hlásiť u výkonnej riaditeľky Združenia. Podrobné informácie o organizovaní účasti a expozíciách vám budú oznámené ihneď potom, ako MH SR na základe  verejnej súťaže  rozhodne o  realizátorovi účastí.