6. 12. 2018

Seminár k aktuálnym otázkam slovenského bezpečnostného a obranného priemyslu

V predposledný novembrový deň zorganizovalo Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu SR odborný seminár „Aktuálne otázky slovenského bezpečnostného a obranného priemyslu“.  V reprezentatívnych priestoroch kaštieľa v Klobušiciach sme privítali hostí z Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva vnútra SR a Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, ktorí členov ZBOP SR informovali o nadchádzajúcom predsedníctve SR v OBSE, pripravovaných legislatívnych zmenách a novinkách v oblasti elektronického podávania žiadostí o licencie, o vnútropodnikovom systéme kontroly exportu, o podpore vývozu výrobkov obranného priemyslu a o zmenách v systéme štátneho overovania kvality.

Zástupcovia členských firiem ZBOP SR využili stretnutie  s odborníkmi pre dané oblasti na prediskutovanie konkrétnych otázok a problémov, ktoré prináša prax. Ocenili ústretový prístup zástupcov ministerstiev pri poskytovaní informácií a usmernení, ktoré firmám pomôžu vyhnúť sa zbytočným komplikáciám najmä v súvislosti s povoľovacími konaniami.

Prezident ZBOP SR pri tejto príležitosti poďakoval hosťom a zástupcom členských firiem ZBOP SR za spoluprácu v končiacom sa roku a poprial všetkým pokojné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2019.