18. 9. 2012

Technická rada zahájila svoju činnosť

V súlade s Dohodou o spolupráci medzi Ministerstvom obrany SR a Združením obranného priemyslu SR z mája 2010 sa 13. septembra 2012 uskutočnilo prvé rokovanie technickej rady.  Technická rada je spoločný koordinačný a poradný orgán ministra obrany SR a prezidenta Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu SR a jej  prioritnou úlohou je formulovanie zámerov využívania kapacít domáceho obranného priemyslu  pre potreby ozbrojených síl Slovenskej republiky a koordinácia postupu v oblasti obranného výskumu, vývoja a výroby.

Technickú radu tvoria za ministerstvo Ing. Gabriel Merňák, generálny riaditeľ sekcie vyzbrojovania a národný riaditeľ pre vyzbrojovanie, ktorý je predsedom rady,  Ing. Pavol Hlivár, riaditeľ odboru projektov vyzbrojovania, Ing. Stanislav Minarech, vedúci oddelenia rozvoja výzbroje a Ing. Ján Rebljan, vedúci oddelenia leteckých systémov a protivzdušnej obrany.  Združenie je v rade zastúpené  Ing. Ľudovítom Černákom, CSc., prezidentom Združenia, ktorý je podpredsedom rady a členmi rady sú prof. Ing. Viktor Ferencey, PhD., Ing. Miroslav Solava a Ing. Viliam Dubovický. Technická rada sa bude stretávať v štvrťročných intervaloch a pre riešenie konkrétnych úloh bude prizývať expertov z radov členov Združenia.