16. 11. 2017

Vyhlásenie Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky víta korekcie, ktoré na základe nových skutočností v súvislosti s obstarávaním obrnených vozidiel 8×8 a 4×4 prijala vláda Slovenskej republiky na základe odporúčania Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rokovaní 15. novembra 2017, pričom opätovne zdôraznila nutnosť maximálného zapojenia kapacít slovenského obranného priemyslu, ktorý sa bude po spresnení vedením Ministerstva obrany Slovenskej republiky  podieľať 75% na vozidle 8×8 a pri vozidle 4×4 bude tento podiel predstavovať minimálne 85%. Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky podporuje snahu vlády Slovenskej republiky o rozvoj slovenského obranného priemyslu so zámerom nadviazať na tradície československého a špeciálne slovenského zbrojárstva.

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky vyhlasuje, že podporuje európske riešenie s maximálnym možným využitím kapacít slovenského obranného priemyslu. Európske riešenie vníma vo význame bezpečnostného rozmeru. Maximálne možné využitie kapacít slovenského obranného priemyslu je ekonomický rozmer, pričom je potrebné oba rozmery vyhodnotiť rovnocenne, a to vrátane dodržiavania:

  • princípu rovnakého zaobchádzania,
  • princípu nediskriminácie hospodárskych subjektov,
  • princípu transparentnosti a proporcionality
  • princípu hospodárnosti a efektívnosti.

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky v súčasnosti nebude reagovať na tvrdenia generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 15. novembra 2017 na adresu Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky a jeho prezidenta.  

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky je pripravené na rokovanie s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky k realizácii vládou schváleného postupu obstarania vozidiel 8×8 a 4×4 a k príprave prezentácie „Industry Day“, ktorá sa uskutoční začiatkom decembra tohto roku. Úprimnou snahou Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky je maximálne možné zapojenie slovenského obranného priemyslu do dodávok obrnených vozidiel, čo považujeme za prirodzené a správne. Hodnota 1,2 mld. EUR, ktoré majú byť na nákup vynaložené, si zaslúži, aby všetky zainteresované strany pristupovali k riešeniam zodpovedne.