Association
 

Authorities

A. Valné zhromaždenie:

Najvyšší orgán Združenia, zasadá minimálne jedenkrát za rok a je tvorený štatutárnymi zástupcami členov Združenia

B. Prezident:

Ing. Ľudovít ČERNÁK, CSc., VÝVOJ Martin, a.s.

C. Prezídium:

Ing. Pavol BLAŽEJ, Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. – viceprezident pre obchod

prof. Ing. Viktor FERENCEY, CSc., DSSI, a.s. – viceprezident pre technický rozvoj

Ing. Igor GEREK, PhD., EVPÚ a.s. – viceprezident pre marketing

Ing. Roman MIKULOVSKÝ, DMD GROUP, a.s. – viceprezident pre stratégiu

Ing. Miroslav SOLAVA, ZVS holding, a.s. – viceprezident pre výrobu

Ing. Ladislav VARGOVČÍK, ZTS VVÚ KOŠICE a.s. – viceprezident pre zahraničnú spoluprácu

D. Výkonný riaditeľ:

Ing. Stella BULEJKOVÁ

E. Dozorná rada:

Dušan HERDA, S.M.S., s.r.o. – predseda

Ing. Slavomír HABÁNIK, DELTA DEFENCE, a.s.

Ing. Peter PÁLEŠ, Kerametal, a.s.

Ing. Ľubomír PLŠKO, KONŠTRUKTA – Industry, a.s.