Rozbor uznesenia vlády k zákazu vychádzania z pohľadu firiem

Vláda Slovenskej republiky 5.2.2021 prijala Uznesenie vlády SR č. 77 k zákazu vychádzania.  Rozbor uznesenia vlády obsahuje prehľad v akých regiónoch a v akej periodicite bude potrebné vyžadovať od zamestnancov preukázanie sa negatívnym testom. Rozbor nájdete tu: MS_Rozbor unesenia vlady – zákaz vychádzania

Zároveň prikladáme aj samotné znenie uznesenia: 77_2021.

V nadväznosti na vyššie uvedené uznesenie vlády prijal hlavný hygienik SR vyhlášku č. 47 Úradu verejného zdravotníctva SR k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, ktorá

  • v § 2 ods. 2 nariaďuje zamestnávateľom zakázať vstup zamestnancov, okrem zamestnancov podľa odseku 5, na tieto pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa, ak sa nepreukážu negatívnym RT-PCR testom alebo antigénovým testom v intervaloch ako ustanovuje Uznesenie vlády SR,
  • § 2 ods. 5, 7 a 8 ustanovuje výnimky, v ktorých sa zamestnanec nemusí preukázať negatívnym testom ale postačujú potvrdenia alebo skutočnosti uvedené v tomto odseku, prípadne v poslednom prípade čestné vyhlásenie zamestnanca,
  • zamestnávateľ je podľa § 2 ods. 6 oprávnený požadovať od zamestnanca vstupujúceho na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa predloženie potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 alebo príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 2 ods. 5,
  • ak zamestnávateľ zakáže zamestnancovi vstup na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa, pričom zamestnanec nevie preukázať, že spĺňa niektorú z výnimiek, je toto odopretie vstupu považované za odopretie vstupu z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Znenie vyhlášky nájdete tu: ciastka_19_2021_ Vyhlaska ÚVZ vstup zamestnancov

Zároveň pripájame informáciu z tlačovej konferencie, ktorá nie je v uznesení vlády. P. minister Krajči povedal, že by malo platiť pravidlo pre všetky regióny vo všetkých stupňoch varovania:

Ak zamestnanec cestuje do práce hromadnou dopravou (MHD, autobus, vlak) zamestnanec je povinný preukázať sa negatívnym testom nie starším ako 7 dní.

Pozitívne sa dá hodnotiť, že vláda vyhovela našej pripomienke k posunu termínu začiatku opatrení, ktoré tak nezačnú platiť od pondelka, ale až od stredy. APZ vyzvala vládu, že je potrebné zabezpečiť dostatočný počet verejných odberných miest tak, aby mohli byť otestovaní všetci zamestnanci. Zároveň, v prípade ak by sa firma dobrovoľne rozhodla testovať svojich pracovníkov, je potrebné zrovnoprávniť sumu príspevku pre firmy (z 3,5 eur na 5 eur ako majú obce či školy).