Združenie
 

Právna forma

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky je záujmovým združením právnických osôb – podľa § 20 f a následných paragrafov Zákona č. 40/1964 Zb. Slovenskej republiky. Je registrované na Obvodnom úrade v Trenčíne pod číslom 44/2000 z 30. marca 2000 ako právnická osoba.

Predmet činnosti:

  1. Presadzovanie a ochrana podnikateľských a obchodných záujmov svojich členov v dialógu s Národnou radou a vládou SR, ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a ďalšími národnými a medzinárodnými inštitúciami vrátane obdobne zameraných zahraničných asociácií (združení, zväzov).
  2. Podpora pri prezentácii výrobkov a výrobných zámerov a pri zapájaní členov Združenia do rozvojových a modernizačných programov ozbrojených síl a zborov Slovenskej republiky.
  3. Podpora pri nadväzovaní kontaktov so zahraničnými partnermi a pri zvyšovaní exportných možností výrobkov svojich členov v oblasti vojenskej techniky, výzbroje, služieb a materiálu.
  4. Organizačné, ekonomické a odborné poradenstvo.
  5. Podpora a koordinácia výskumu, vývoja a skúšobníctva v oblasti vojenskej techniky a materiálu s cieľom vytvárať pre svojich členov porovnateľné podmienky, aké majú obdobné organizácie v štátoch Európskej únie a NATO.
  6. Presadzovanie všeobecných záujmov výskumných a vývojových pracovísk pri grantoch a tendroch, ktoré sú zamerané na výskum a vývoj produktov a technológií pre výrobu vojenskej techniky, výzbroje a materiálu.
  7. Organizovanie vzdelávacej a propagačnej činnosti v prospech svojich členov.

Majetkové vzťahy:

Majetok Združenia je vytváraný z ročných členských príspevkov, darov a iných príjmov.
Majetok slúži na krytie nákladov spojených s činnosťou Združenia. Hospodárenie Združenia sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútorným poriadkom a rozpočtom na príslušný rok, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie.