Združenie
 

Stratégia ďalšieho pôsobenia Združenia

Slovenský obranný priemysel v minulosti ako integrálna súčasť československého obranného priemyslu prešiel od vzniku samostatnej Slovenskej republiky zložitým reštrukturalizačným procesom. Výskumno-vývojové a výrobné kapacity v minulosti vybudované nielen pre potreby bývalej československej armády boli výrazne zredukované. Existujúci súčasný odborný ľudský a technický potenciál obranného priemyslu SR je však naďalej schopný zabezpečovať vývoj, výrobu, skúšky, opravy a modernizácie aj zložitých zbraňových systémov.

Ako odozva na zmenené politicko-ekonomické prostredie pre obranný priemysel SR, a v rámci prístupového procesu SR do NATO a EU, ako aj potrebu vytvorenia inštitúcie reprezentujúcej podnikateľské subjekty obranného priemyslu ako partnera pre obdobné inštitúcie v členských krajinách NATO, bolo 40-timi zakladajúcimi členmi 1. marca 2000 založené Združenie obranného priemyslu SR. Zakladajúci členovia zvolili prvých zástupcov do orgánov Združenia a v rámci schválených stanov deklarovali jeho poslanie, ktorým je:

„Podieľať sa na vytváraní optimálnych podmienok pre výskum, vývoj, výrobu, skúšobníctvo, opravy, modernizácie a obchod s vojenskou technikou, výzbrojou a materiálom a obhajovať špecifické spoločné záujmy členov Združenia, a tiež ich individuálne záujmy, pokiaľ nie sú v rozpore so spoločnými záujmami. Túto činnosť zabezpečovať v súlade s platnými právnymi normami Slovenskej republiky, pri rešpektovaní bezpečnostnej politiky a národnej obrannej stratégie Slovenskej republiky.“

Po viac ako desaťročnom pôsobení Združenia sa potvrdzuje opodstatnenosť jeho založenia a ďalšej existencie. Skúsenosti z jeho činnosti v predchádzajúcom období ako aj vývoj v oblasti vnútornej bezpečnosti krajiny vyvolali potrebu niektorých zásadnejších zmien, ktoré vyústili do rozšírenia pôsobnosti Združenia aj do oblasti bezpečnosti. S tým súvisí zmena názvu Združenia, o ktorej rozhodlo valné zhromaždenie v mesiaci máj 2011.

Strategické ciele a predmet ďalšej činnosti

Potenciál a výkonnosť ekonomiky SR ako aj domáci trhový priestor neumožňuje autonómne riešenie a realizáciu väčších inovačných programov.

Strategickým cieľom obranného priemyslu nie je jeho autonómne pôsobenie, ale vzájomne výhodná deľba práce, kooperácia a spolupráca s každým potenciálnym partnerom.

Členstvo Slovenskej republiky v NATO vytvára predpoklady pre integráciu slovenského obranného priemyslu do medzinárodných štruktúr. Globalizácia a integrácia nie je cieľ, ale proces ktorému sa obranný priemysel SR nemôže vyhnúť. V rámci uvedeného objektívne vzniknutého podnikateľského prostredia strategickými cieľmi Združenia pre ďalšie obdobie je:

  • skvalitňovanie existujúceho odborného ľudského a technického potenciálu obranného priemyslu SR – presadzovanie obranného priemyslu do príslušných strategických dokumentov štátu ako významného prvku obrannej infraštruktúry
  • presadzovanie jednotnej a účinnej štátnej politiky a podpory exportu špeciálnej techniky
  • presadzovanie štátnej podpory pri financovaní výskumu a v bezpečnostnom a obrannom priemysle
  • zapájanie sa do medzinárodných výzbrojných programov a zvýšenie exportu špeciálnej techniky

K plneniu uvedených cieľov predmetom ďalšej činnosti Združenia bude najmä:

  1. Presadzovanie a ochrana podnikateľských záujmov svojich členov v dialógu s Národnou radou SR, vládou, ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SR a ďalšími národnými a medzinárodnými inštitúciami vrátane obdobne zameraných asociácií, združení a zväzov.
  2. Podpora pri prezentácii vývojových a výrobných zámerov členov Združenia a ich zapájaní do rozvojových a modernizačných programov ozbrojených síl Slovenskej republiky.
  3. Podpora pri nadväzovaní kontaktov so zahraničnými partnermi a pri zvyšovaní exportných schopností svojich členov v oblasti vojenskej techniky, výzbroje, služieb a materiálu.
  4. Organizačné, odborné poradenstvo a organizovanie vzdelávacej a propagačnej činnosti v prospech svojich členov.
  5. Vytváranie a presadzovanie podnikateľského a legislatívneho prostredia pre členov Združenia, porovnateľného s prostredím v členských štátoch NATO a EÚ.
  6. Presadzovanie všeobecných záujmov členov Združenia pri grantoch a tendroch, ktoré sú zamerané na výskum, vývoj a výrobu produktov a technológií vojenskej techniky, výzbroje a materiálu.