Nová zmluva o spolupráci s Ministerstvom obrany SR

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky dnes uzatvorilo novú zmluvu o spolupráci s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky. Predmetná zmluva bola v porovnaní s tou predchádzajúcou tentokrát uzatvorená na dobu neurčitú, čo vytvára predpoklad dlhodobého charakteru takejto spolupráce. Zmluvu dnes podpísal minister obrany SR Jaroslav Naď a prezident Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu SR Tibor Straka. Skutočnosť, že za ministerstvo obrany tentokrát zmluvu podpísal jeho najvyšší predstaviteľ, vrátila tomuto zmluvnému vzťahu vážnosť, akú mal v obdobiach, ktoré predchádzali minulej vláde.

Obe strany podpisom potvrdili záujem naďalej pokračovať vo vzájomnej spolupráci, ktorej cieľom je reálna podpora domáceho obranného priemyslu, ako aj v zefektívňovaní procesov medzi rezortom obrany a členmi združenia vrátane výmeny informácií v oblasti výroby, nákupu a predaja výrobkov obranného priemyslu.

„Podpisom zmluvy sme otvorili ďalšiu kapitolu spolupráce medzi rezortom a spoločnosťami domáceho obranného priemyslu. Môžem potvrdiť, že ako minister obrany spravím pre reálnu podporu slovenského obranného priemyslu maximum a jeho predstavitelia majú na ministerstve vždy dvere otvorené. Chcem, aby slovenský obranný priemysel pokračoval v revitalizácii a rozvoji,“ povedal minister obrany Jaroslav Naď.

Prezident Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky Tibor Straka ocenil prístup vedenia ministerstva obrany. Zároveň pripomenul, že ZBOP SR si tento rok pripomína 20. výročie založenia, pričom v súčasnosti má už 51 členov a súhrnne zamestnáva približne 10 000 ľudí. Prezident ZBOP SR odporučil ministrovi obrany, aby sa ministerstvo obrany podrobnejšie oboznámilo s kapacitami členov ZBOP SR s cieľom ich maximálneho využitia pre potreby rezortu.

Zmluva o spolupráci umožní participáciu členov ZBOP-u na programoch, projektoch a aktivitách v oblasti vyzbrojovania, výskumu, a vývoja zameraného na zabezpečenie obrany štátu, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v rámci Slovenskej republiky, EÚ a NATO. Zároveň umožní členom združenia poskytovať rezortu obrany informácie o schopnostiach svojich členov realizovať výskum, vývoj, výrobu a dodávky výrobkov pre potreby Ministerstva obrany SR.

Zdroj: MO SR