Orgány združenia a ich obsadenie

A. Valné zhromaždenie:

Najvyšší orgán Združenia, zasadá minimálne jedenkrát za rok a je tvorený štatutárnymi zástupcami členov Združenia

B. Prezident:

Ing. Tibor STRAKA

C. Prezídium:

Ing. Ervin HARAMIA, viceprezident pre stratégiu a legislatívu

Ing. Juraj LAUŠ, viceprezident pre výrobu a technický rozvoj

Ing. Peter PÁLEŠ, viceprezident pre obchod a zahraničnú spoluprácu

Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., MBA, LL.M., viceprezident pre výstavníctvo a mediálnu komunikáciu

D. Výkonný riaditeľ:

Ing. Stella BULEJKOVÁ

E. Dozorná rada:

Ing. Miroslav SIM, predseda dozornej rady

Ing. Michal BOĎO, člen dozornej rady

Ing. Ladislav PLÁNKA, člen dozornej rady