Charakteristika združenia

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky je záujmovým združením právnických osôb pôsobiacich v oblasti bezpečnostného a obranného priemyslu. Združenie pod pôvodným názvom Združenie obranného priemyslu SR založilo štyridsať zakladajúcich členov na ustanovujúcej schôdzi začiatkom roku 2000. Členskú základňu tvoria vývojové, výrobné a obchodné spoločnosti priemyslu, vojenské technické a skúšobné ústavy, vojenské opravárenské podniky a vysoké školy.

Poslaním Združenia je podieľať sa na vytváraní optimálnych podmienok pre svojich členov pri výskume, vývoji, výrobe, skúškach, opravách, modernizáciách a obchode s bezpečnostnou a vojenskou technikou, výzbrojou a materiálom. Obhajovať špecifické spoločné záujmy členov Združenia a tiež ich individuálne záujmy, pokiaľ nie sú v rozpore so spoločnými záujmami. Tieto činnosti zabezpečuje v súlade s platnými právnymi normami Slovenskej republiky a pri rešpektovaní branno-bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky.

Slovenský obranný priemysel, v minulosti ako integrálna súčasť československého obranného priemyslu, prešiel od vzniku samostatnej Slovenskej republiky zložitým reštrukturalizačným procesom. Výskumno-vývojové a výrobné kapacity v minulosti vybudované nielen pre potreby bývalej Československej armády boli výrazne zredukované. Napriek zložitosti predchádzajúceho vývoja, súčasný odborný ľudský a technický potenciál obranného priemyslu SR je schopný zabezpečovať vývoj, výrobu, skúšky, opravy a modernizáciu aj zložitých zbraňových systémov, techniky a materiálu. Cieľom obranného priemyslu však nie je jeho autonómne pôsobenie, ale vzájomne výhodná deľba práce, kooperácia a spolupráca s každým potenciálnym partnerom. Vedenie Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu SR si vo svojej stratégii okrem iného kladie za cieľ napomáhať vytvoreniu priaznivého podnikateľského prostredia pre svojich členov a tým prispieť k postupnej integrácii bezpečnostného a obranného priemyslu SR do príslušných priemyselných štruktúr krajín NATO a EU.