Informácie z Manuálu MH SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov

Na včerajšom rokovaní vlády, t. j. dňa 20. 1. 2021, bol schválený manuál MH SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov.

Tento manuál pripravilo MH SR v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021 a je určený zamestnávateľom pre rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní testovania zamestnancov a ich rodinných príslušníkov vo svojich prevádzkach.

Manuál odporúča vykonávať testovanie v podnikoch, v ktorých sa nachádza viac ako 250 zamestnancov. Ak sa na pracovisku nachádza menej ako 250 zamestnancov, vyžaduje sa vytvorenie skupiny viacerých podnikateľských subjektov (súhrnný počet zamestnancov musí byť najmenej 250), u ktorých bude vykonávať testovanie rovnaká testovacia autorita.

TESTY:

 • Testy vydávajú príslušné okresné úrady testovacej autorite v mene podnikateľského subjektu. Adresár okresných úradov nájdete TU.
 • Nespotrebované testy je testovacia autorita v mene podnikateľského subjektu povinná vrátiť príslušnému okresnému úradu, ak podnikateľský subjekt už testovanie zamestnancov nebude realizovať.

TESTOVANIE:

 • Testovanie na prítomnosť COVID – 19 vykonáva testovacia autorita AG testami.
 • Testovacou autoritou môže byť:
 1. a)mobilné odberové miesto na základe zmluvy s podnikateľským subjektom,
 2. b)poskytovateľ ambulantnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení poskytovateľa na základe zmluvy s podnikateľským subjektom,
 3. c)poskytovateľ ambulantnej starostlivosti v inom prostredí – mimo zdravotníckeho zariadenia poskytovateľa, na základe zmluvy s podnikateľským subjektom,
 4. d)príslušný orgán verejného zdravotníctva.
 • Testovacia autorita vykoná testovanie zamestnancov na základe poučenia, video inštruktáže MZ SR a Metodiky MZ SR k testovaniu formou antigénových testov.
 • Výsledky testovania za každý deň testovacia autorita v mene podnikateľského subjektu zaznamená  do systému ISZI (NCZI) v zmysle bodu č. 5 Metodiky MZ SR k testovaniu formou antigénových testov.
 • Výsledok testu je sprístupnený testovanej osobe a je jej vydané potvrdenie o vykonaní testu, ktoré je platné a záväzné pre všetky účely testovania na území SR.
 • Ak je osoba pozitívne testovaná na COVID 19, bezodkladne sa postupuje podľa príslušných platných nariadení a vyhlášok.

ĎALŠIE POVINNOSTI:

 • Podnikateľský subjekt je povinný vo vlastnej réžii zabezpečiť osobné ochranné prostriedky potrebné na výkon testovania a likvidáciu odpadu v zmysle platnej legislatívy.

FINANČNÁ NÁHRADA:

 • Prevádzkové náklady spojené s testovaním budú kompenzované zo strany štátu sumou vo výške 3,5 eur na každú otestovanú osobu nasledovne:
   • za vykonanie jednorazového testovania v rámci celoplošného skríningu,
   • za vykonanie jednotlivých testovaní podľa COVID AUTOMAT-u, ktorého výsledky zverejní Ministerstvo zdravotníctva SR.
 • O finančný príspevok žiada podnikateľský subjekt Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom príslušného okresného úradu, pričom súčasťou tejto žiadosti je výkaz o dátume a počte testovaných pracovníkov a ich rodinných príslušníkov potvrdený testovacou autoritou.
 • MV SR uhradí prostredníctvom príslušného okresného úradu finančný príspevok na základe žiadosti bezodkladne.

Kompletný manuál s prílohami nájdete tu:

Manuál MH SR k testovaniu zamestnancov Priloha_1 Priloha_2 Priloha_3