Rozbor nového zákona o ochrane hospodárskej súťaže

Dovoľujeme si informovať vás, že 1. mája 2021 nadobudne účinnosť nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže, ktorý v plnom rozsahu nahrádza pôvodný zákon č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže.

V priloženom dokumente nájdete stručný rozbor najdôležitejších zmien, ktoré nový zákon prináša: Rozbor_Novy zakon o ochrane hospodarskej sutaze

Mení sa napríklad význam pojmu podnikateľ a zavádza sa nový inštitút penále, ale aj možnosť uloženia pokuty aj združeniu podnikateľov za správny delikt, ktorý sa týka činnosti jeho členov.

Zákon bol schválený Národnou radou Slovenskej republiky 1. apríla 2021, zatiaľ však nebol zverejnený v Zbierke zákonov SR. Z uvedeného dôvodu preto tento zákon zatiaľ nemá pridelené číslo a nie je ho možné vyhľadať v Slov-Lexe.