List prezidenta ZBOP SR k zníženiu poplatkov za licencie

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky dlhodobo upozorňovalo na neadekvátnu výšku správnych poplatkov, ktoré sa uplatňujú vo vzťahu k žiadostiam o licencie v rámci obchodovania s výrobkami obranného priemyslu. Z iniciatívy ZBOP SR bol do návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia tzv. KILEČKA 2 zapracovaný návrh na zastropovanie hornej hranice poplatkov za licencie vo výške 2 tisíc eur.

Ministerstvo financií SR prostredníctvom zásadnej pripomienky vyjadrilo nesúhlas s navrhovanou zmenou poplatkov. V záujme presadenia zníženia licenčných poplatkov prezident ZBOP SR uskutočnil sériu rokovaní na úrovni podpredsedu vlády a ministra hospodárstva Richarda Sulíka a štátneho tajomníka ministerstva financií Marcela Klimeka.

V tejto súvislosti uverejňujeme znenie listu prezidenta ZBOP SR adresovaného          MH SR s argumentáciou pre prijatie zastropovania hornej hranice poplatkov za licencie vo výške 2 tisíc eur:

 

Trenčín, 2.12.2021

Vážená pani Elzerová,

obraciam sa na Vás v súvislosti s problematikou riešenia zásadnej pripomienky Ministerstva financií Slovenskej republiky (MF SR) k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia, tzv. KILEČKO 2. V predloženom návrhu bola  navrhnutá úprava poplatkov za udelenie licencie na dovoz výrobkov obranného priemyslu, licencie na vývoz výrobkov obranného priemyslu, transferovej licencie, licencie na sprostredkovanie a na tranzit zavedením hornej hranice poplatku vo výške maximálne 2 000 eur.

V danej veci som rokoval s pánom Marcelom Klimekom, štátnym tajomníkom MF SR, ktorého som oboznámil so stanoviskom Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky (ZBOP SR) k otázke výšky poplatkov a s dôvodmi, ktoré pre ktoré by mal byť navrhovaný strop 2 000 eur akceptovaný. Pán štátny tajomník odporučil, aby sme našu argumentáciu postúpili Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR), ktoré je predkladateľom návrhu a v konaní o zásadnej pripomienke je partnerom MF SR. MH SR je teda kompetentné predložiť MF SR argumentáciu pre prijatie  výšky poplatkov za licencie  podľa KILEČKA 2.

V tejto súvislosti si Vám dovoľujem zaslať vyjadrenie ZBOP SR, ktoré navrhujeme, aby bolo zapracované do stanoviska MH SR, ktoré bude následne postúpené MF SR pre ďalšie rokovanie vo veci zásadnej pripomienky:

ZBOP SR dlhodobo upozorňovalo na neadekvátnu výšku správnych poplatkov, ktoré sa uplatňujú vo vzťahu k žiadostiam o vydanie licencií v zmysle zákona č. 392/2011 Z.z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z uvedeného dôvodu ZBOP SR uvítalo, že v návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia, tzv. KILEČKO 2, bola navrhnutá úprava týchto poplatkov a to zavedením stropu poplatku za udelenie licencie na dovoz výrobkov obranného priemyslu, licencie na vývoz výrobkov obranného priemyslu, transferovej licencie, licencie na sprostredkovanie a na tranzit vo výške maximálne 2 000 eur.

Navrhovaná právna úprava by sa prejavila v nasledujúcich oblastiach:

  1. Zavedenie stropu vo výške 2 000 eur by zodpovedalo duchu zákona, na základe ktorého majú  správne poplatky pokrývať administratívne náklady spojené so spracovaním žiadosti o licencie. Filozofia, že správny poplatok má byť maximálne vo výške nevyhnutnej na pokrytie administratívnych nákladov, ktoré štátu pri podaní žiadosti vzniknú, je ustáleným štandardom naprieč krajinami v Európskej únii. Táto filozofia je vyjadrená v množstve judikátov, smerníc, ako aj dôvodových správ. Uplatňuje sa univerzálne, vo všetkých sférach priemyslu a služieb – od schvaľovanie využívania telekomunikačných sietí, až po vydávanie bežných dokladov. Napr.: dôvodová správa k novelizácii zákona o správnych poplatkoch z 21. septembra 2016  https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=430410                                                                                                              
  2. Predmetom správnych poplatkov sú v zmysle zákona úkony a konania správnych orgánov. Úkony a konania pri rozhodovaní o udelení licencie sú rovnaké pri každej žiadosti o licenciu bez ohľadu na hodnotu tovaru, ktorý je predmetom licencie. Nie je preto žiadny dôvod na vyššie náklady na úkony a konania pri spracovaní žiadosti o licencie s vyššou hodnotou tovaru.                                                                                                          
  3. Pri obchodných prípadoch, v ktorých hodnota tovaru predstavuje vyšší finančný objem, sa výška správneho poplatku podľa aktuálne platnej právnej úpravy môže pohybovať aj v desiatkach tisícoch eur. Náklady podnikateľa na správne poplatky vstupujú do ceny výrobkov obranného priemyslu a znižujú ich konkurencieschopnosť. Zavedenie stropu poplatku, resp. priblíženie jeho úrovne na úroveň porovnateľnú s krajinami V4 a ďalšími krajinami EÚ, by odstránilo nesúlad, zrovnoprávnilo postavenie slovenských podnikateľov s konkurenciou a zvýšilo by ich šance na získanie zákazky.                                                               
  4. V zmysle platnej legislatívy je žiadateľ povinný uhradiť poplatok za licencie bez ohľadu na to, či mu licencia bude udelená alebo nie. Táto skutočnosť má vplyv na to, že v niektorých obchodných príležitostiach podnikatelia z dôvodu vysokej finančnej záťaže z titulu správneho poplatku žiadosť o licencie ani nemôžu predložiť, čím obchodnú príležitosť stratia a priestor zostane konkurencii. Alebo žiadosť o licenciu nepredložia z dôvodu neistoty spojenej s rozhodnutím správneho orgánu a s vedomím vysokej finančnej straty v prípade neudelenia licencie. V konečnom dôsledku môže štát prísť o oveľa väčšie príjmy, ktoré by v prípade, ak by sa obchod zrealizoval, mohol získať vo forme daní, odvodov a udržania zamestnanosti.

Pokiaľ ide o argumentáciu, ako by bolo možné kompenzovať výpadok v príjmoch štátneho rozpočtu, spôsobený zavedením hornej hranice 2 000 eur, museli by sme poznať celkový objem poplatkov za žiadosti o licencie, uhradený za konkrétne sledované obdobie a tiež údaje o tom, koľko žiadostí o licencie a v akom objeme bolo späťvzatých. Takýmito informáciami ZBOP SR na rozdiel od MH SR nedisponuje a ani k nim nemá prístup. Navrhujeme preto, aby MH SR do stanoviska zapracovalo analýzu o výške uhradených správnych poplatkoch za licencie z údajov, ktorými disponuje odbor výkonu obchodných opatrení MH SR.

Pre vyčíslenie výpadku by bolo potrebné taktiež poznať finančný objem žiadostí o licencie, ktoré neboli podané len z dôvodu vysokých správnych poplatkov, ale v prípade novej právnej úpravy by podané boli. Takéto údaje z pochopiteľných dôvodov nie sú k dispozícii. Logicky sa môžeme domnievať, že pri zavedení hornej hranice 2 000 eur by podnikatelia podali viac žiadostí o licencie, ako doteraz, nakoľko by ich výška poplatku neobmedzovala tak ako pri súčasne platnom stave a mohli by využívať oveľa viac obchodných príležitostí, ktoré by sa následne prejavili vo výbere daní za väčší počet zrealizovaných obchodných prípadov a taktiež by mohli mať priaznivý vplyv na zamestnanosť. Výšku kompenzácie výpadku príjmov štátneho rozpočtu však pri absencii údajov nedokážeme kvantifikovať.

Vzhľadom na to, že na každú dovoznú, či vývoznú licenciu je naviazaná relevantná dovozná, alebo vývozná licencia obchodného partnera (ako aj príslušné certifikáty, ako certifikát konečného užívateľa, alebo medzinárodný dovozný certifikát), nie je možné od zahraničných partnerov žiadať zaplatenie správneho poplatku slovenského žiadateľa. Títo zahraniční partneri musia sami znášať v zmysle miestnej právnej úpravy svoje náklady na správne poplatky spojené s ich žiadosťou o vydanie dovoznej, či vývoznej licencie.

Zároveň sme presvedčení o tom, že na správny poplatok by sa vzhľadom na jeho charakter (t.j. úhrada za úkony a konania správnych orgánov), v žiadnom prípade nemalo hľadieť ako na významný zdroj príjmov štátneho rozpočtu, porovnateľný napr. s príjmami z daní.

Verím, že argumenty ZBOP SR doplnené o analýzu údajov zo strany odboru výkonu obchodných opatrení MH SR podporia akceptáciu výšky stropu 2 000 eur zo strany MF SR.

Ďakujem Vám za spoluprácu a zostávam s pozdravom

 

Tibor Straka                                                                                                                               prezident

 

Vážená pani

Jana Elzerová 

odbor zlepšovania podnikateľského prostredia 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212