Nový produkt EXIMBANKY SR vďaka našej iniciatíve

Po úspešnom zavedení nových, priaznivejších sadzieb poplatkov za licencie sa nám v krátkom období podarilo presadiť ďalšiu významnú a užitočnú vec, ktorá môže členom ZBOP SR výrazne pomôcť pri realizácii ich obchodných kontraktov a zároveň zvýšiť ich konkurencieschopnosť na zahraničných trhoch.

Členovia ZBOP SR sú pri realizácii platobného styku so zahraničím už dlhodobo vystavení limitovaným ponukám komerčných bánk v našej krajine. Z uvedeného dôvodu ZBOP SR hľadalo možnosti, ako rozšíriť  prístup členov ZBOP SR k zahraničným platobným nástrojom. V tejto súvislosti sme po rokovaniach s Ministerstvom financií SR, Ministerstvom hospodárstva SR a EXIMBANKOU SR najskôr iniciovali zmenu zákona o EXIMBANKE SR tak, aby získala legitímnu možnosť  uzatvárať zmluvy o otvorení akreditívu a taktiež potvrdzovať akreditívy. Následne EXIMBANKA SR pristúpila k postupnému implementovaniu nových kompetencií do praxe a začala vytvárať potrebné personálne, technické a organizačné kapacity pre poskytovanie nových služieb. ZBOP SR uskutočnilo s EXIMBANKOU SR viacero rokovaní, na ktorých sme sa spoločne snažili o zosúladenie potrieb členov ZBOP SR s kapacitami EXIMBANKY SR.

Výsledkom je nový platobný nástroj EXIMBANKY SR – exportný dokumentárny akreditív. Dokumentárny akreditív je jeden z najbezpečnejších platobných nástrojov, pretože exportéra chráni pred rizikom neuhradenia jeho tovaru zo strany zákazníka.

Dokumentárny akreditív bol predstavený EXIMBANKOU SR na podujatí, ktoré bolo organizované v spolupráci so ZBOP SR 25. októbra 2022 v Bratislave. Členovia ZBOP SR mali tak príležitosť nielen získať informácie o tomto novom produkte, ale priamo s odborníkmi z EXIMBANKY SR aj  prediskutovať konkrétne možnosti jeho využitia v obchodnej praxi.

Zahraničný platobný styk je nevyhnutnou súčasťou realizácie exportu. “Bez jeho správneho nastavenia, bez dostupných a spoľahlivo fungujúcich platobných nástrojov sa ako exportéri nezaobídeme,” uviedol vo svojom príhovore na podujatí prezident ZBOP SR Tibor Straka.

Ďakujeme pani Zuzane Kalivodovej, predsedníčke Rady banky a generálnej riaditeľke EXIMBANKY SR za podporu podujatia a ústretovosť pri hľadaní efektívnych riešení nástrojov zahraničného platobného styku.

ZBOP SR vo svojich aktivitách v rámci tejto témy nepoľavuje. Naopak, naďalej sa budeme pokúšať presadzovať dostupnosť zahraničných platobných nástrojov pre členov ZBOP SR a to aj z hľadiska finančných nákladov. Našim záujmom je dosiahnuť zníženie bankových poplatkov v tejto oblasti, čo by mohlo opäť prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti slovenských exportérov bezpečnostného a obranného priemyslu.