Prezident ZBOP SR rokoval s ministrom zahraničných vecí o legislatívnych zmenách v licenčnom konaní

Stretnutie prezidenta Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky (ZBOP SR) a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) sa uskutočnilo 6. júla 2021 na žiadosť ZBOP SR. Tibor Straka, prezident ZBOP SR, tu prezentoval návrh združenia na legislatívne zmeny, s dôrazom na novelizáciu zákona č. 392/2011 Z.z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu, ktorý má za cieľ optimalizovať procesy licenčného konania.

Ivan Korčok, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyjadril pripravenosť ministerstva podporiť iniciatívu novelizácie legislatívy, ak je to nevyhnutné a prospešné a potvrdil záujem rokovať o návrhu so zainteresovanými rezortmi a ZBOP SR, aby záujem štátu, a rovnako aj záujem podnikateľských subjektov, bol zohľadnený.

Minister tiež poukázal na dlhodobý a konštruktívny prístup MZVaEZ SR na podporu slovenských výrobcov produktov obranného priemyslu a zdôraznil záujem rezortu diplomacie na presadzovaní slovenského obranného priemyslu aj v jeho exportnej kapacite pri zohľadnení zahranično-politických záväzkov SR.

Združenie víta konštruktívny prístup MZVaEZ SR voči domácemu bezpečnostnému a obrannému priemyslu, ktorý eliminuje prvky subjektivizmu v licenčnom konaní. Oceňujeme tiež záujem MZVaEZ SR aktívnejšie podporovať slovenských exportérov pri ich vstupe na zahraničné trhy poskytovaním aktívnej súčinnosti zo strany slovenskej ekonomickej diplomacie,” uviedol Tibor Straka, prezident ZBOP SR.

Prezident ZBOP SR zároveň zdôraznil význam existencie a ďalšieho rozvoja slovenského bezpečnostného a obranného priemyslu, a to nielen vzhľadom na jeho funkciu v bezpečnostnej architektúre štátu, ale aj vo vzťahu k ekonomickým záujmom našej krajiny.