SOPK a ZBOP SR podpísali Memorandum o spolupráci

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) a Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky (ZBOP) chcú podporovať svojich členov v oblasti bezpečnostnej a obrannej techniky, výzbroje, služieb a materiálu v tuzemsku a v zahraničí. Podmienky ich spolupráce sú zakotvené v memorande o spolupráci, ktoré v utorok podpísali Peter Mihók, predseda SOPK a Tibor Straka, prezident ZBOP.

Cieľom spolupráce je podpora podnikateľských aktivít členov oboch inštitúcií, ale aj podpora pri nadväzovaní kontaktov so zahraničnými partnermi a pri zvyšovaní exportných schopností svojich členov v oblasti bezpečnostnej a obrannej techniky, výzbroje, služieb a materiálu.

Spolupracovať budú aj v oblasti organizačného, odborného poradenstva a organizovania vzdelávacej a propagačnej činnosti v prospech svojich členov. Cieľom je aj vytváranie a presadzovanie podnikateľského a legislatívneho prostredia pre členov SOPK a ZBOP, porovnateľného s prostredím v členských štátoch NATO a EÚ. Spolupráca má spočívať aj v predkladaní pripomienok a odborných stanovísk k návrhom právnych noriem a opatreniam v oblasti bezpečnosti a obrany, alebo týkajúcich sa oblasti bezpečnosti a obrany.

Podrobnejšiu špecifikáciu oblastí spolupráce budú obsahovať dodatky k memorandu. Budú sa uzatvárať na jeden rok a budú obsahovať tie oblasti spolupráce, ktoré budú pre daný rok prioritné. V utorok preto okrem samotného memoranda podpísali predstavitelia SOPK a ZBOP aj jeho prvý dodatok na rok 2021. Podľa neho zamerajú spoluprácu v tomto roku na oblasť zvyšovania úrovne kybernetickej bezpečnosti a oblasť zlepšovania podnikateľského prostredia.

Cieľom spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti je zvyšovať povedomie a úroveň digitálnej gramotnosti členov SOPK a ZBOP v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti a ochrany informácií a tiež v záujme prevencie pred dosahmi kybernetickej kriminality. Obe organizácie chcú koordinovať svoje aktivity pri organizovaní odborných vzdelávacích podujatí pre svojich členov, pri zastrešovaní odborných diskusií a prezentáciách najvhodnejších prístupov k vzdelávaniu v informačnej a kybernetickej bezpečnosti a ochrane informácií.

Cieľom spolupráce pri zlepšovaní podnikateľského prostredia je zasa dosiahnuť pozitívne zmeny v legislatíve, ktoré optimalizujú procesy licenčného konania a zavedú transparentné, jednoznačné a jasné pravidlá v oblasti obchodovania s výrobkami obranného priemyslu, ktoré sú porovnateľné s úrovňou pravidiel uplatňovaných v krajinách EÚ. SOPK a ZBOP budú spolupracovať pri presadzovaní legislatívnych zmien zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu. Budú koordinovať svoje aktivity v úsilí o dosiahnutie pozitívnych zmien aj v oblasti štátnej podpory exportu a väčšej flexibility nástrojov Eximbanky SR, ktoré pomôžu zvýšiť medzinárodnú konkurencieschopnosť slovenských exportérov.

Zdroj: www.teraz.sk