Vyhlásenie ZBOP SR k súčasnej politicko-bezpečnostnej situácii v Európe

Na dnešnom rokovaní prezídium Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky jednohlasne prijalo stanovisko k súčasnej politicko-bezpečnostnej situácii v Európe:

“Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky vychádzajúc zo stanov združenia, zabezpečuje svoju činnosť v súlade s platnými právnymi normami Slovenskej republiky, pri rešpektovaní bezpečnostnej politiky a obrannej stratégie Slovenskej republiky.

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky rešpektuje záväzky, ku ktorým sa Slovenská republika zaviazala, vrátane záväzkov vyplývajúcich z nášho členstva v Európskej únii a Organizácii Severoatlantickej zmluvy. Združenie v rámci tohto členstva a v súlade so záujmami Slovenskej republiky svojimi kapacitami napomáhalo a napomáha k zvyšovaniu jej bezpečnostného a obranného potenciálu.

V súvislosti s politicko-bezpečnostnou situáciou, ktorá v súčasnosti vznikla v Európe, Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky pozorne sleduje návrhy a procesy v oblasti obrany Slovenskej republiky, vrátane procesu prípravy a schvaľovania Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických a rešpektuje bezpečnostnú politiku v tejto oblasti.”