Medzirezortné pripomienkové konanie: Obstaranie Bojových obrnených vozidiel 8×8 (BOV 8×8)

Dovoľujeme si Vás informovať, že na stránke https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/441 je od dnešného dňa na medzirezortné pripomienkové konanie uverejnený návrh nelegislatívneho všeobecného materiálu  Obstaranie Bojových obrnených vozidiel 8×8 (BOV 8×8). Vlastný materiál nájdete tu: vlastny-material BOV 8×8.

Termín ukončenia medzirezortného pripomienkového  konania  je 23.8.2021.

Pripomienky môžete podať priamo na uvedenej stránke alebo prostredníctvom ZBOP SR. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pripomienky musia byť vecné, presne formulované a adresné, s jasnou špecifikáciou, ku ktorej časti textu sa viažu. Zároveň musia obsahovať odôvodnenie.  Pokiaľ sa rozhodnete podať pripomienky prostredníctvom ZBOP SR, pošlite ich na adresu bulejkova@zbop.sk  najneskôr do 17.8.2021.