Uskutočnil sa seminár k Programu EDF

V záujme posilnenia účasti slovenských firiem  v medzinárodnej priemyselnej spolupráci členských krajín EÚ pri vývoji a výskume najmodernejších a interoperabilných obranných technológií a zariadení zorganizovalo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v súčinnosti so spoločnosťou KONŠTRUKTA – Defence, a.s. a Združením bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky pracovný seminár o pripravovaných výzvach Európskeho obranného fondu (EDF) na rok 2024.

Seminár sa uskutočnil 15.2.2024 prezenčnou formou v priestoroch spoločnosti KONŠTRUKTA – Defence, a.s. v Dubnici nad Váhom s možnosťou aj online účasti. Zúčastnili sa ho zástupcovia 26 spoločností, ktorí získali informácie nielen o pripravovaných výzvach na najbližší rok, ale aj o nastavení procesov spojených s prípravou návrhu projektov s cieľom zvýšiť účasť a najmä úspešnosť slovenského obranného priemyslu vo výzvach EDF.

V súvislosti s podporou rastu medzinárodnej priemyselnej spolupráce a exportných príležitostí výkonná riaditeľka ZBOP SR vo svojej prezentácii oboznámila účastníkov o prebiehajúcich a pripravovaných aktivitách ZBOP SR  v tejto oblasti.

V rámci diskusie odznelo mnoho podnetných a užitočných informácií a názorov, ktoré majú potenciál prispieť k výraznejšiemu zapojeniu slovenských firiem do medzinárodnej priemyselnej spolupráce.  ZBOP SR bude pokračovať v priebežnom informovaní svojich členov o  novinkách v tejto oblasti a o konkrétnych príležitostiach zapojenia sa do medzinárodných konzorcií.