Valné zhromaždenie ZBOP SR sa uskutoční 19. mája 2021 korešpondenčnou formou

Prezídium Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky prijalo na svojom zasadnutí 24. marca 2021 uznesenie, na základe ktorého sa riadne valné zhromaždenie ZBOP SR uskutoční 19.  mája 2021. V súlade s § 5 zákona č. 62/2020 Z.z. o  niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením  nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii      a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa rozhodovanie valného zhromaždenia uskutoční formou korešpondenčného hlasovania.

Členom ZBOP SR budú s predstihom oznámené podrobné podmienky hlasovania a budú im doručené materiály k jednotlivým bodom rokovania ako aj  hlasovacie lístky. Veríme, že všetci členovia, ktorí disponujú hlasovacím právom, využijú možnosť vyjadriť sa k návrhom, ktoré budú predmetom rozhodovania valného zhromaždenia.