Stretnutie ZBOP SR s ministrom vnútra

Včera, 29. januára 2024 sa na pôde Ministerstva vnútra Slovenskej republiky uskutočnilo stretnutie členov prezídia a dozornej rady Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom.  Za ministerstvo vnútra sa na stretnutí zúčastnil aj generálny tajomník služobného úradu Igor Tkačivský a generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Peter Šesták.

Cieľom stretnutia bolo oboznámiť ministra vnútra s pôsobením ZBOP SR a s návrhmi na zefektívnenie spolupráce členov ZBOP SR s rezortom vnútra v oblasti dodávok pre materiálno-technické vybavenie rezortu so zameraním na ochranu hraníc a na potreby Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru. Predmetom diskusie bola aj ponuka ZBOP SR na aktívne zapojenie expertov domáceho bezpečnostného a obranného priemyslu do procesov, nastavujúcich reguláciu využívania bezpilotných systémov.

Prezident ZBOP SR Tibor Straka oboznámil ministra vnútra s návrhom na uzatvorenie zmluvy o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR a ZBOP SR, ktorá vytvorí rámec pre užšiu spoluprácu. Zároveň informoval o možnosti zorganizovať prezentačný deň, na ktorom by členovia ZBOP SR predstavili svoje portfólio priamo zástupcom rezortných užívateľov tak, aby sa mohli osobne presvedčiť o vysokom stupni inovatívnosti a konkurencieschopnosti produkcie domáceho priemyslu.

Pán minister uvítal návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci a prejavil jednoznačnú podporu slovenskému bezpečnostnému a obrannému priemyslu. Vyjadril presvedčenie, že spolupráca ministerstva vnútra so ZBOP SR bude prínosom pre efektívnejšie zapojenie domácich priemyselných kapacít pre potreby rezortných zložiek.