Uskutočnilo sa rokovanie valného zhromaždenia ZBOP SR

V stredu 17. mája 2023 sa uskutočnilo riadne rokovanie valného zhromaždenia ZBOP SR.

Delegáti valného zhromaždenia vyhodnotili činnosť združenia za predchádzajúce obdobie a prediskutovali možnosti jeho ďalšieho rozvoja.

Vzhľadom na uplynutie funkčného obdobia valné zhromaždenie volilo svojich zástupcov do štatutárnych a kontrolných orgánov združenia. Do funkcie prezidenta bol aj na ďalšie dvojročné funkčné obdobie zvolený Tibor Straka. Vo funkciách viceprezidentov budú podľa rozhodnutia členskej základne pokračovať Ervin Haramia, Peter Páleš a Stanislav Szabo. Novým členom prezídia sa stal Alexander Gurský.

Členovia prezídia vyslovili poďakovanie pánovi Martinovi Hraškovi za jeho doterajšiu aktívnu činnosť v pozícii viceprezidenta združenia. Pán Hraško ukončil svoje pôsobenie v tejto funkcii na vlastnú žiadosť.

Dozorná rada bude aj v ďalšom funkčnom období pôsobiť v rovnakom zložení. Na jej čele bude naďalej Miroslav Sim a členmi dozornej rady budú Michal Boďo a Ladislav Plánka.

Valné zhromaždenie zároveň rozhodlo o prijatí ďalších 5 firiem za riadnych členov. Členská základňa ZBOP SR tak dosiahla 63 členov.