ZBOP SR aj v uplynulom roku hospodárilo s prebytkom

Prezídium Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky na svojom pravidelnom zasadnutí prerokovalo výsledky hospodárenia ZBOP SR za rok 2022. Aj v minulom roku združenie hospodárilo zodpovedne a v súlade so schváleným rozpočtom a napriek značným všeobecným cenovým nárastom dosiahlo zisk vo výške 475,59 eur.

ZBOP SR tak už siedmy rok za sebou dosahuje kladný hospodársky výsledok. Vďaka tomu sú v rezervnom fonde ZBOP SR ušetrené finančné prostriedky vo výške 55 tisíc eur. O spôsobe použitia rezervného fondu bude rokovať valné zhromaždenie ZBOP SR na svojom riadnom zasadnutí, ktoré sa uskutoční 17. mája 2023 v Klobušiciach.